Code Center

 
 
  
 
  
 
  
 

 

 

 
اگـــر گریــــه نمیکنم فکر نکن از سنـــگم !
من مـــــرد هستم …
تنهـــایی قــــدم زدنم از گریــــه کردنــــ دردناکتــــر استــــ
مـــرد از زن خیلیــــ تنهاتــر استــــ …
مـــرد لاک ناخن نمیــــزند که هر وقت دلش گرفتــــ
دستــــش را باز کند و به ناخـــن هایش نگــــاه کند !
مـــرد موهایش بلند نیست کـــه در بـــــی کســـی
کوتــــاهش کند و لـــــج کند با تــــمام دنــــیا !
مـــرد حتـــی دردهایش اشکــــ که نـــــه ,
سنگــــ میکند و میچســـباند به پیــــشانیش
میـــشود گفتـــ :
مــــیم مثـــــلـــ مــــــــــــــرد
♥ بــه سلامتــی همۀ مــــرد هـای واقـعـی ♥

ads

پشتیبانی