Code Center

 
 
  
 
  
 
  
 

 

 

 شوهران باید بدانند :
_مرد ها همیشه دوست دارند اولین عشق همسرشان باشند,اما زنان بسیار زیرک ترند...آنها دلشان می خواهد عشق آخرشوهرانشان باشند.

_از میان جملاتی که در طول روز به زبان می آورید ,جمله: "به تو گفتم که..." را حذف کنید.

_همیشه راستگو باشید...,وقتی درباره مسائلی که احساساتش راخدشه دارمی کند,به او چیزی نگوئید.

_در کارهای خانه کمکش کنید.

_اسرارش را حفظ کنید.

_او شریک زندگی شماست, پس جلوی پایش بایستید.

_به او در پوشیدن لباسهایش کمک کنید.بسیاری از مردان به همسرانشان در درآوردن لباسها کمک می کنند,اما فقط عده کمی قادرند در پوشیدن آنها را یاری برسانند.

_با او به آرامی صحبت کنید.

_سکوت یک شوهر بیشتر از آنچه که فکر می کنیم معنا دارد.بهتر است خودمان توضیح بدهیم و سکوت نکنیم .

_اگر قادر به انجام کای نیستید ,علتش را بگوئید.

ads

پشتیبانی