Code Center

 
 
  
 
  
 
  
 

 

 

 
عــاشِقَتـــ شُــدمــ
بــــازی اَمــ دادی...

آن هَـــم از نـــوع قـــایــم بــاشکـش

و مَـــن چِـــه کـــودکــــانـــه بـــه بـــازی ادامـــه دادمــ

نمــیدانستــم قـَــرار اَستـــ دیگـــر پــیدا نشـــویــــ...!

ads

پشتیبانی