Code Center

 
 
  
 
  
 
  
 

 

 

 
شاهزاده ﮔﻔﺖ:
ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﺍﺳﺖﻭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻩ ﺷﻤﺎ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ...
ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ.
شاهزاده ﮔﻔﺖ :ﭼﺮﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺗﻮ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﻜﺮﺩﻱ؟
خراب کردی سناریو را...
ﮐﺜﺎﻓﺖ.
ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ :ﻛﻠﻴﭙﺴﻢ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﮔﻴﺮ ﻛﺮﺩﻩ.
ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ ﺑﭽﺮﺧﻢ...!

ads

پشتیبانی