Code Center

 
 
  
 
  
 
  
 

 

 

 
همانطور که عقیده تو محترم است، عقیده مخالف تو هم محترم است. پس بجای مجادله به فکر مباحثه باش، تا اگر حق با توست ثابتش کنی و اگر حق با مخالفه توست قبولش... قبول اشتباه در عقیده ات کمتر از اثبات درستی آن نیست، زیرا در هر دو صورت فقط تویی که برنده ای...

ads

پشتیبانی